Albers, Sönke (2000)

Auswahl optimaler Produkteigenschaften

in: Albers, Sönke and Andreas Hermann (ed.): Handbuch Produktmanagement, 2. ed., Gabler: Wiesbaden, (2000), 355-384.

Copy reference link

Export record:CitaviEndnoteRISISIBibTeXWordXML

Show all publications