Reimer, Kerstin and Christian Barrot (2009)

Hazard-Raten-Modelle

in: Albers, Sönke (ed.): Methodik der empirischen Forschung, 3 ed., Gabler: Wiesbaden, (2009), 331-348.

Copy reference link

Export record:CitaviEndnoteRISISIBibTeXWordXML

Show all publications